Commissies

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft drie commissies: een selectie- en remuneratiecommissie, een Commissie Maatschappelijk Presteren en een auditcommissie. Deze commissies bereiden de besluitvorming van de raad van commissarissen voor.

Selectie- en remuneratiecommissie

De Selectie- en remuneratiecommissie adviseert de RvC omtrent de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van de bestuurder en leden van de RvC en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.

De rol, taak, verantwoordelijkheid en samenstelling van deze commissie is omschreven in ons Reglement selectie- en remuneratiecommissie (versie 25-5-2022) JOOST.

Commissie Maatschappelijk Presteren

De Commissie Maatschappelijk Presteren adviseert de RvC omtrent het volkshuisvesting beleid, het strategische voorraadbeleid, de transformatieopgave en de investeringsbesluiten in nieuwbouw en herstructurering.

De rol, taak, verantwoordelijkheid en samenstelling van deze commissie is omschreven in ons Reglement voor de Commissie Maatschappelijk Presteren.

Auditcommissie

De Auditcommissie adviseert de RvC omtrent hun (financiƫle) taak en bereidt besluitvorming voor. Daaronder vallen onder andere het toezicht op interne risico- en controlesystemen, naleving van wet- en regelgeving en gedragscodes, informatieverwerving- en verschaffing en contact en toezicht op de interne en externe accountantsdiensten.

De rol, taak, verantwoordelijkheid en samenstelling van deze commissie is omschreven in ons Reglement voor de Auditcommissie.